The Stares

Editorial Portraiture - Kingston, Ontario